Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00115 ngày (23.00%) 136 lần (1.18%) 4.35 ngày về 1 lần
01132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
02115 ngày (23.00%) 136 lần (1.18%) 4.35 ngày về 1 lần
03110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
04125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
05118 ngày (23.60%) 138 lần (1.17%) 4.24 ngày về 1 lần
06112 ngày (22.40%) 121 lần (1.08%) 4.46 ngày về 1 lần
07126 ngày (25.20%) 147 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
08119 ngày (23.80%) 127 lần (1.07%) 4.20 ngày về 1 lần
09107 ngày (21.40%) 119 lần (1.11%) 4.67 ngày về 1 lần
10130 ngày (26.00%) 148 lần (1.14%) 3.85 ngày về 1 lần
11124 ngày (24.80%) 143 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
12130 ngày (26.00%) 147 lần (1.13%) 3.85 ngày về 1 lần
13137 ngày (27.40%) 156 lần (1.14%) 3.65 ngày về 1 lần
14112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
15111 ngày (22.20%) 134 lần (1.21%) 4.50 ngày về 1 lần
16107 ngày (21.40%) 128 lần (1.20%) 4.67 ngày về 1 lần
17105 ngày (21.00%) 119 lần (1.13%) 4.76 ngày về 1 lần
18137 ngày (27.40%) 155 lần (1.13%) 3.65 ngày về 1 lần
19127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
20124 ngày (24.80%) 139 lần (1.12%) 4.03 ngày về 1 lần
21106 ngày (21.20%) 121 lần (1.14%) 4.72 ngày về 1 lần
22115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
23116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
24115 ngày (23.00%) 136 lần (1.18%) 4.35 ngày về 1 lần
25122 ngày (24.40%) 133 lần (1.09%) 4.10 ngày về 1 lần
26127 ngày (25.40%) 147 lần (1.16%) 3.94 ngày về 1 lần
27117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
28116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
29119 ngày (23.80%) 130 lần (1.09%) 4.20 ngày về 1 lần
30126 ngày (25.20%) 146 lần (1.16%) 3.97 ngày về 1 lần
31142 ngày (28.40%) 158 lần (1.11%) 3.52 ngày về 1 lần
32117 ngày (23.40%) 137 lần (1.17%) 4.27 ngày về 1 lần
33115 ngày (23.00%) 129 lần (1.12%) 4.35 ngày về 1 lần
34126 ngày (25.20%) 137 lần (1.09%) 3.97 ngày về 1 lần
35112 ngày (22.40%) 126 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
36120 ngày (24.00%) 132 lần (1.10%) 4.17 ngày về 1 lần
37113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
38126 ngày (25.20%) 144 lần (1.14%) 3.97 ngày về 1 lần
39113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
40119 ngày (23.80%) 139 lần (1.17%) 4.20 ngày về 1 lần
41128 ngày (25.60%) 147 lần (1.15%) 3.91 ngày về 1 lần
42118 ngày (23.60%) 140 lần (1.19%) 4.24 ngày về 1 lần
43130 ngày (26.00%) 144 lần (1.11%) 3.85 ngày về 1 lần
44101 ngày (20.20%) 122 lần (1.21%) 4.95 ngày về 1 lần
45106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
46132 ngày (26.40%) 153 lần (1.16%) 3.79 ngày về 1 lần
47128 ngày (25.60%) 145 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
48119 ngày (23.80%) 139 lần (1.17%) 4.20 ngày về 1 lần
49103 ngày (20.60%) 122 lần (1.18%) 4.85 ngày về 1 lần
50127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
51113 ngày (22.60%) 123 lần (1.09%) 4.42 ngày về 1 lần
52108 ngày (21.60%) 118 lần (1.09%) 4.63 ngày về 1 lần
53123 ngày (24.60%) 134 lần (1.09%) 4.07 ngày về 1 lần
54123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
55127 ngày (25.40%) 149 lần (1.17%) 3.94 ngày về 1 lần
56110 ngày (22.00%) 122 lần (1.11%) 4.55 ngày về 1 lần
57114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
58116 ngày (23.20%) 123 lần (1.06%) 4.31 ngày về 1 lần
59110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
60120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
61111 ngày (22.20%) 123 lần (1.11%) 4.50 ngày về 1 lần
62108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
63121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
64126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
65122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
66137 ngày (27.40%) 158 lần (1.15%) 3.65 ngày về 1 lần
67127 ngày (25.40%) 137 lần (1.08%) 3.94 ngày về 1 lần
68123 ngày (24.60%) 146 lần (1.19%) 4.07 ngày về 1 lần
69111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
70134 ngày (26.80%) 155 lần (1.16%) 3.73 ngày về 1 lần
71142 ngày (28.40%) 159 lần (1.12%) 3.52 ngày về 1 lần
72128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
73103 ngày (20.60%) 113 lần (1.10%) 4.85 ngày về 1 lần
74125 ngày (25.00%) 149 lần (1.19%) 4.00 ngày về 1 lần
75114 ngày (22.80%) 124 lần (1.09%) 4.39 ngày về 1 lần
76139 ngày (27.80%) 156 lần (1.12%) 3.60 ngày về 1 lần
77121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
78108 ngày (21.60%) 126 lần (1.17%) 4.63 ngày về 1 lần
79109 ngày (21.80%) 122 lần (1.12%) 4.59 ngày về 1 lần
80110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
81108 ngày (21.60%) 119 lần (1.10%) 4.63 ngày về 1 lần
8298 ngày (19.60%) 115 lần (1.17%) 5.10 ngày về 1 lần
83107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
84123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
85115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
8690 ngày (18.00%) 113 lần (1.26%) 5.56 ngày về 1 lần
87109 ngày (21.80%) 128 lần (1.17%) 4.59 ngày về 1 lần
88103 ngày (20.60%) 123 lần (1.19%) 4.85 ngày về 1 lần
8998 ngày (19.60%) 111 lần (1.13%) 5.10 ngày về 1 lần
90135 ngày (27.00%) 156 lần (1.16%) 3.70 ngày về 1 lần
91128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
92140 ngày (28.00%) 155 lần (1.11%) 3.57 ngày về 1 lần
93122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
94125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
95116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
96126 ngày (25.20%) 140 lần (1.11%) 3.97 ngày về 1 lần
97121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
98117 ngày (23.40%) 130 lần (1.11%) 4.27 ngày về 1 lần
99120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần