Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
01133 ngày (26.60%) 149 lần (1.12%) 3.76 ngày về 1 lần
02113 ngày (22.60%) 135 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
03111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
04125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
05119 ngày (23.80%) 140 lần (1.18%) 4.20 ngày về 1 lần
06113 ngày (22.60%) 122 lần (1.08%) 4.42 ngày về 1 lần
07124 ngày (24.80%) 145 lần (1.17%) 4.03 ngày về 1 lần
08117 ngày (23.40%) 125 lần (1.07%) 4.27 ngày về 1 lần
09106 ngày (21.20%) 118 lần (1.11%) 4.72 ngày về 1 lần
10128 ngày (25.60%) 146 lần (1.14%) 3.91 ngày về 1 lần
11121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
12132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
13137 ngày (27.40%) 156 lần (1.14%) 3.65 ngày về 1 lần
14111 ngày (22.20%) 123 lần (1.11%) 4.50 ngày về 1 lần
15112 ngày (22.40%) 135 lần (1.21%) 4.46 ngày về 1 lần
16107 ngày (21.40%) 126 lần (1.18%) 4.67 ngày về 1 lần
17107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
18136 ngày (27.20%) 154 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
19126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
20125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
21108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
22115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
23115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
24114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
25120 ngày (24.00%) 131 lần (1.09%) 4.17 ngày về 1 lần
26128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
27115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
28120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
29116 ngày (23.20%) 127 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
30124 ngày (24.80%) 144 lần (1.16%) 4.03 ngày về 1 lần
31140 ngày (28.00%) 154 lần (1.10%) 3.57 ngày về 1 lần
32116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
33117 ngày (23.40%) 131 lần (1.12%) 4.27 ngày về 1 lần
34126 ngày (25.20%) 137 lần (1.09%) 3.97 ngày về 1 lần
35110 ngày (22.00%) 124 lần (1.13%) 4.55 ngày về 1 lần
36121 ngày (24.20%) 133 lần (1.10%) 4.13 ngày về 1 lần
37114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
38128 ngày (25.60%) 146 lần (1.14%) 3.91 ngày về 1 lần
39111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
40121 ngày (24.20%) 141 lần (1.17%) 4.13 ngày về 1 lần
41130 ngày (26.00%) 149 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
42116 ngày (23.20%) 139 lần (1.20%) 4.31 ngày về 1 lần
43129 ngày (25.80%) 143 lần (1.11%) 3.88 ngày về 1 lần
44103 ngày (20.60%) 121 lần (1.17%) 4.85 ngày về 1 lần
45106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
46131 ngày (26.20%) 150 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
47126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
48116 ngày (23.20%) 135 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
49103 ngày (20.60%) 122 lần (1.18%) 4.85 ngày về 1 lần
50126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
51116 ngày (23.20%) 126 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
52109 ngày (21.80%) 119 lần (1.09%) 4.59 ngày về 1 lần
53122 ngày (24.40%) 133 lần (1.09%) 4.10 ngày về 1 lần
54123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
55129 ngày (25.80%) 154 lần (1.19%) 3.88 ngày về 1 lần
56108 ngày (21.60%) 120 lần (1.11%) 4.63 ngày về 1 lần
57116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
58117 ngày (23.40%) 124 lần (1.06%) 4.27 ngày về 1 lần
59112 ngày (22.40%) 127 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
60122 ngày (24.40%) 139 lần (1.14%) 4.10 ngày về 1 lần
61114 ngày (22.80%) 127 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
62108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
63122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
64126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
65122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
66137 ngày (27.40%) 158 lần (1.15%) 3.65 ngày về 1 lần
67128 ngày (25.60%) 138 lần (1.08%) 3.91 ngày về 1 lần
68122 ngày (24.40%) 145 lần (1.19%) 4.10 ngày về 1 lần
69113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
70135 ngày (27.00%) 156 lần (1.16%) 3.70 ngày về 1 lần
71146 ngày (29.20%) 164 lần (1.12%) 3.42 ngày về 1 lần
72128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
73103 ngày (20.60%) 113 lần (1.10%) 4.85 ngày về 1 lần
74126 ngày (25.20%) 150 lần (1.19%) 3.97 ngày về 1 lần
75112 ngày (22.40%) 121 lần (1.08%) 4.46 ngày về 1 lần
76139 ngày (27.80%) 156 lần (1.12%) 3.60 ngày về 1 lần
77122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
78109 ngày (21.80%) 128 lần (1.17%) 4.59 ngày về 1 lần
79108 ngày (21.60%) 122 lần (1.13%) 4.63 ngày về 1 lần
80111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
81110 ngày (22.00%) 121 lần (1.10%) 4.55 ngày về 1 lần
82100 ngày (20.00%) 117 lần (1.17%) 5.00 ngày về 1 lần
83108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
84123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
85116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
8690 ngày (18.00%) 113 lần (1.26%) 5.56 ngày về 1 lần
87106 ngày (21.20%) 124 lần (1.17%) 4.72 ngày về 1 lần
88105 ngày (21.00%) 125 lần (1.19%) 4.76 ngày về 1 lần
8997 ngày (19.40%) 109 lần (1.12%) 5.15 ngày về 1 lần
90134 ngày (26.80%) 154 lần (1.15%) 3.73 ngày về 1 lần
91129 ngày (25.80%) 144 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
92141 ngày (28.20%) 156 lần (1.11%) 3.55 ngày về 1 lần
93122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
94125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
95115 ngày (23.00%) 129 lần (1.12%) 4.35 ngày về 1 lần
96124 ngày (24.80%) 138 lần (1.11%) 4.03 ngày về 1 lần
97118 ngày (23.60%) 132 lần (1.12%) 4.24 ngày về 1 lần
98118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
99120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần