Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
01130 ngày (26.00%) 145 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
02109 ngày (21.80%) 127 lần (1.17%) 4.59 ngày về 1 lần
03110 ngày (22.00%) 122 lần (1.11%) 4.55 ngày về 1 lần
04126 ngày (25.20%) 146 lần (1.16%) 3.97 ngày về 1 lần
05126 ngày (25.20%) 144 lần (1.14%) 3.97 ngày về 1 lần
06112 ngày (22.40%) 121 lần (1.08%) 4.46 ngày về 1 lần
07113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
08116 ngày (23.20%) 127 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
09108 ngày (21.60%) 120 lần (1.11%) 4.63 ngày về 1 lần
10141 ngày (28.20%) 161 lần (1.14%) 3.55 ngày về 1 lần
11110 ngày (22.00%) 128 lần (1.16%) 4.55 ngày về 1 lần
12131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
13133 ngày (26.60%) 150 lần (1.13%) 3.76 ngày về 1 lần
14105 ngày (21.00%) 116 lần (1.10%) 4.76 ngày về 1 lần
15107 ngày (21.40%) 131 lần (1.22%) 4.67 ngày về 1 lần
16120 ngày (24.00%) 145 lần (1.21%) 4.17 ngày về 1 lần
17117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
18137 ngày (27.40%) 156 lần (1.14%) 3.65 ngày về 1 lần
19116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
20127 ngày (25.40%) 141 lần (1.11%) 3.94 ngày về 1 lần
21108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
22116 ngày (23.20%) 123 lần (1.06%) 4.31 ngày về 1 lần
23116 ngày (23.20%) 126 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
24105 ngày (21.00%) 123 lần (1.17%) 4.76 ngày về 1 lần
25119 ngày (23.80%) 132 lần (1.11%) 4.20 ngày về 1 lần
26129 ngày (25.80%) 150 lần (1.16%) 3.88 ngày về 1 lần
27103 ngày (20.60%) 118 lần (1.15%) 4.85 ngày về 1 lần
28111 ngày (22.20%) 126 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
29116 ngày (23.20%) 129 lần (1.11%) 4.31 ngày về 1 lần
30117 ngày (23.40%) 136 lần (1.16%) 4.27 ngày về 1 lần
31131 ngày (26.20%) 144 lần (1.10%) 3.82 ngày về 1 lần
32118 ngày (23.60%) 137 lần (1.16%) 4.24 ngày về 1 lần
33119 ngày (23.80%) 138 lần (1.16%) 4.20 ngày về 1 lần
34138 ngày (27.60%) 155 lần (1.12%) 3.62 ngày về 1 lần
35113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
36115 ngày (23.00%) 126 lần (1.10%) 4.35 ngày về 1 lần
37115 ngày (23.00%) 126 lần (1.10%) 4.35 ngày về 1 lần
38136 ngày (27.20%) 155 lần (1.14%) 3.68 ngày về 1 lần
39108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
40132 ngày (26.40%) 154 lần (1.17%) 3.79 ngày về 1 lần
41130 ngày (26.00%) 152 lần (1.17%) 3.85 ngày về 1 lần
42119 ngày (23.80%) 139 lần (1.17%) 4.20 ngày về 1 lần
43131 ngày (26.20%) 144 lần (1.10%) 3.82 ngày về 1 lần
44114 ngày (22.80%) 138 lần (1.21%) 4.39 ngày về 1 lần
4597 ngày (19.40%) 111 lần (1.14%) 5.15 ngày về 1 lần
46139 ngày (27.80%) 157 lần (1.13%) 3.60 ngày về 1 lần
47117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
48119 ngày (23.80%) 141 lần (1.18%) 4.20 ngày về 1 lần
49107 ngày (21.40%) 128 lần (1.20%) 4.67 ngày về 1 lần
50113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
51111 ngày (22.20%) 118 lần (1.06%) 4.50 ngày về 1 lần
52113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
53121 ngày (24.20%) 133 lần (1.10%) 4.13 ngày về 1 lần
54132 ngày (26.40%) 148 lần (1.12%) 3.79 ngày về 1 lần
55124 ngày (24.80%) 146 lần (1.18%) 4.03 ngày về 1 lần
56120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
57117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
58118 ngày (23.60%) 128 lần (1.08%) 4.24 ngày về 1 lần
59105 ngày (21.00%) 120 lần (1.14%) 4.76 ngày về 1 lần
60132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
61114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
62107 ngày (21.40%) 128 lần (1.20%) 4.67 ngày về 1 lần
63113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
64138 ngày (27.60%) 158 lần (1.14%) 3.62 ngày về 1 lần
65125 ngày (25.00%) 142 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
66130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
67124 ngày (24.80%) 138 lần (1.11%) 4.03 ngày về 1 lần
68122 ngày (24.40%) 144 lần (1.18%) 4.10 ngày về 1 lần
69108 ngày (21.60%) 124 lần (1.15%) 4.63 ngày về 1 lần
70134 ngày (26.80%) 154 lần (1.15%) 3.73 ngày về 1 lần
71131 ngày (26.20%) 151 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
72125 ngày (25.00%) 145 lần (1.16%) 4.00 ngày về 1 lần
73105 ngày (21.00%) 117 lần (1.11%) 4.76 ngày về 1 lần
74132 ngày (26.40%) 153 lần (1.16%) 3.79 ngày về 1 lần
75110 ngày (22.00%) 119 lần (1.08%) 4.55 ngày về 1 lần
76129 ngày (25.80%) 145 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
77124 ngày (24.80%) 138 lần (1.11%) 4.03 ngày về 1 lần
78107 ngày (21.40%) 126 lần (1.18%) 4.67 ngày về 1 lần
79126 ngày (25.20%) 146 lần (1.16%) 3.97 ngày về 1 lần
80106 ngày (21.20%) 119 lần (1.12%) 4.72 ngày về 1 lần
81102 ngày (20.40%) 114 lần (1.12%) 4.90 ngày về 1 lần
82108 ngày (21.60%) 125 lần (1.16%) 4.63 ngày về 1 lần
83109 ngày (21.80%) 116 lần (1.06%) 4.59 ngày về 1 lần
84109 ngày (21.80%) 120 lần (1.10%) 4.59 ngày về 1 lần
85116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
8687 ngày (17.40%) 105 lần (1.21%) 5.75 ngày về 1 lần
87104 ngày (20.80%) 122 lần (1.17%) 4.81 ngày về 1 lần
88114 ngày (22.80%) 134 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
89105 ngày (21.00%) 121 lần (1.15%) 4.76 ngày về 1 lần
90129 ngày (25.80%) 148 lần (1.15%) 3.88 ngày về 1 lần
91134 ngày (26.80%) 152 lần (1.13%) 3.73 ngày về 1 lần
92152 ngày (30.40%) 174 lần (1.14%) 3.29 ngày về 1 lần
93117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
94126 ngày (25.20%) 143 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
95132 ngày (26.40%) 150 lần (1.14%) 3.79 ngày về 1 lần
96125 ngày (25.00%) 137 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
97116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
98114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
99119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần