Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắcngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
05-12-20222 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
04-12-20222 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần
03-12-20223 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
02-12-20226 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
01-12-20222 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
30-11-20220 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
29-11-20222 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần5 lần3 lần1 lần
28-11-20225 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
27-11-20223 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
26-11-20222 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần
25-11-20222 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
24-11-20222 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần
23-11-20222 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
22-11-20220 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
21-11-20223 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
20-11-20225 lần1 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần
19-11-20225 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
18-11-20222 lần2 lần3 lần2 lần2 lần6 lần0 lần4 lần5 lần1 lần
17-11-20224 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
16-11-20222 lần0 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần4 lần6 lần1 lần
Tổng54 lần39 lần50 lần58 lần48 lần62 lần54 lần65 lần58 lần52 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
05-12-20225 lần3 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
04-12-20223 lần6 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
03-12-20223 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
02-12-20223 lần6 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
01-12-20224 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
30-11-20222 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
29-11-20222 lần5 lần2 lần5 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
28-11-20225 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần1 lần
27-11-20222 lần4 lần7 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26-11-20220 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
25-11-20225 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24-11-20222 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần
23-11-20220 lần4 lần1 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
22-11-20225 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
21-11-20222 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
20-11-20224 lần1 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-11-20224 lần1 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
18-11-20226 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
17-11-20225 lần3 lần0 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
16-11-20223 lần4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng65 lần67 lần57 lần63 lần51 lần47 lần58 lần45 lần45 lần42 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
05-12-20225 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
04-12-20224 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-12-20225 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần5 lần7 lần
02-12-20221 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
01-12-20225 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
30-11-20221 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
29-11-20228 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
28-11-20227 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27-11-20226 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
26-11-20225 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25-11-20226 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
24-11-20222 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23-11-20225 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
22-11-20221 lần3 lần1 lần8 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21-11-20225 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
20-11-20223 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
19-11-20222 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
18-11-20220 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
17-11-20224 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
16-11-20226 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng81 lần46 lần50 lần63 lần43 lần50 lần53 lần55 lần55 lần44 lần