Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắcngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
29-03-20231 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28-03-20233 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
27-03-20234 lần3 lần0 lần7 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
26-03-20232 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần8 lần4 lần2 lần1 lần
25-03-20230 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần5 lần
24-03-20235 lần0 lần0 lần1 lần6 lần7 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
23-03-20232 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần
22-03-20231 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
21-03-20232 lần3 lần2 lần8 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
20-03-20233 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19-03-20234 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
18-03-20233 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần6 lần
17-03-20236 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
16-03-20234 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
15-03-20232 lần2 lần5 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
14-03-20232 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
13-03-20232 lần3 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
12-03-20234 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần7 lần
11-03-20236 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
10-03-20232 lần3 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng58 lần48 lần49 lần55 lần60 lần51 lần57 lần54 lần49 lần59 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
29-03-20233 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần
28-03-20232 lần4 lần6 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
27-03-20234 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
26-03-20235 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25-03-20233 lần0 lần2 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
24-03-20231 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần1 lần0 lần5 lần
23-03-20233 lần3 lần1 lần1 lần7 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
22-03-20232 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần4 lần5 lần2 lần5 lần
21-03-20232 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
20-03-20234 lần1 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
19-03-20231 lần3 lần4 lần6 lần4 lần0 lần7 lần0 lần2 lần0 lần
18-03-20232 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
17-03-20232 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần4 lần5 lần
16-03-20232 lần4 lần7 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
15-03-20233 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
14-03-20235 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
13-03-20235 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
12-03-20233 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
11-03-20232 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
10-03-20233 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
Tổng57 lần45 lần56 lần53 lần61 lần47 lần64 lần45 lần54 lần58 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
29-03-20232 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
28-03-20234 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
27-03-20234 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
26-03-20233 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
25-03-20233 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
24-03-20231 lần4 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
23-03-20236 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
22-03-20233 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21-03-20233 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
20-03-20231 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
19-03-20232 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
18-03-20231 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần2 lần5 lần2 lần
17-03-20232 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
16-03-20231 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
15-03-20233 lần5 lần1 lần8 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
14-03-20230 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
13-03-20231 lần5 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12-03-20234 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
11-03-20230 lần2 lần5 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
10-03-20231 lần5 lần3 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng45 lần69 lần51 lần59 lần54 lần52 lần55 lần48 lần56 lần51 lần