Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 19-03-2023 (86903) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-03-2023 (39919) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 23 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 04-03-2023 (06743) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 25 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 29-03-2023 (86367) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-03-2023 (45483) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20-03-2023 (24192) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-03-2023 (81664) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-03-2023 (47076) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-03-2023 (86367) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 17-03-2023 (59389) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 29-03-2023 (86367) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 12-03-2023 (56695) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 09-03-2023 (68205) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 20 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 18-02-2023 (44971) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 39 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-03-2023 (89581) đến 30-03-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày92 ngày