Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 28-11-2022 (65507) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-11-2022 (36819) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 22-11-2022 (30529) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 19-11-2022 (66534) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 02-11-2022 (67246) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 26 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-11-2022 (67857) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 09-11-2022 (57765) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 19 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 23-11-2022 (47779) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 05-11-2022 (33487) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 23 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-11-2022 (67896) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 20-11-2022 (80770) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-11-2022 (52091) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-11-2022 (32592) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 31-10-2022 (93343) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 28 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 19-11-2022 (66534) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 13-11-2022 (96305) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 26-11-2022 (67896) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 28-11-2022 (65507) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 16-11-2022 (50578) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-11-2022 (36819) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 25-11-2022 (36819) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-11-2022 (30529) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 27-11-2022 (67857) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 17-11-2022 (05776) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 11 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 27-10-2022 (89604) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 32 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 26-11-2022 (67896) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 23-11-2022 (47779) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-11-2022 (65507) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 06-11-2022 (77471) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 22 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 11-11-2022 (81736) đến 29-11-2022 vẫn chưa ra là 17 ngày92 ngày