Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 28-11-2022 (65507) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 30-11-2022 (98112) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 04-12-2022 (05028) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 19-11-2022 (66534) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 16 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 02-11-2022 (67246) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 33 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-12-2022 (13454) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 09-11-2022 (57765) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 26 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 03-12-2022 (10576) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 29-11-2022 (25380) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-11-2022 (67896) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 01-12-2022 (52770) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-11-2022 (52091) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 30-11-2022 (98112) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-12-2022 (24523) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 05-12-2022 (13454) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 13-11-2022 (96305) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 22 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 03-12-2022 (10576) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 28-11-2022 (65507) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-12-2022 (05028) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-11-2022 (36819) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 04-12-2022 (05028) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-11-2022 (30529) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 27-11-2022 (67857) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 03-12-2022 (10576) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 27-10-2022 (89604) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 39 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 02-12-2022 (24523) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 23-11-2022 (47779) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 01-12-2022 (52770) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-11-2022 (25380) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 05-12-2022 (13454) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày92 ngày